Εμπορικό δίκαιο (εταιρείες, συμβάσεις, επιταγές/συναλλαγματικές, αντιπροσωπείες, know-how, franchise, διεκδίκηση εμπορικών απαιτήσεων κ.λπ.):

 
Ο δικηγόρος Τασόπουλος διαθέτει εμπειρία και γνώσεις ιδίως στον τομέα των εμπορικών συμβάσεων, καθώς και της σύστασης και νομικής υποστήριξης εταιρειών σε θέματα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας τους, ίδρυσης υποκαταστημάτων, εταιρικών αγωγών κλπ., χάρη στην εκτενή ενασχόλησή του με τον τομέα αυτό ήδη από την αρχή της επαγγελματικής του δραστηριοποίησης. Το γραφείο Τασόπουλου έχει εκτενώς ασχοληθεί και με την σύσταση εταιρειών υπό την νέα εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), καθώς και με θέματα του ΓΕΜΗ.

Μεγάλο μέρος του μέχρι σήμερα όγκου εργασίας του γραφείου καλύπτουν επίσης οι εμπορικές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων σε διαφόρους και ποικίλους τομείς, όπως είναι, ενδεικτικά, οι συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής, οι συμβάσεις παροχής αδείας (license agreement), οι συμβάσεις συνεργασίας και εργολαβίας ή προμήθειας, οι συμβάσεις know-how, οι συμβάσεις παραγωγής και κατασκευής κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση τέτοιων συμβάσεων δίνεται στην ανάλυση αναγκών του εντολέα-πελάτη για την αποφυγή κινδύνων και την ομαλή εξέλιξη της σύμβασης.

Επιπροσθέτως, το γραφείο Τασόπουλου έχει χειρισθεί και υποθέσεις επιταγών ή συναλλαγματικών, ενώ έχει συνδράμει και εξακολουθεί να παρέχει νομική αρωγή και δικαστική υποστήριξη σε αλλοδαπό οίκο κατά την αναζήτηση και διεκδίκηση των εμπορικών του απαιτήσεων στην Ελλάδα.

Πρόσφατα, το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου ασχολήθηκε εκτενώς και με το αδειοδοτικό κομμάτι της εξ αρχής ίδρυσης και ασφαλούς λειτουργίας βιομηχανικής μονάδας, απολύτως εξειδικευμένης παραγωγής.