Εργατικό δίκαιο (μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, καταγγελία σύμβασης, βλαπτική μεταβολή κ.λπ.):

 
Το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου έχει χειρισθεί με επιτυχία υποθέσεις μη καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όχι μόνο δικαστικά, αλλά και εξωδικαστικά, με κατάλληλο χειρισμό της υπόθεσης για την επίτευξη της πιο γρήγορης, οικονομικής και αποτελεσματικής λύσης υπέρ του εργαζομένου, κατόπιν πλήρους ενημέρωσης του τελευταίου για όλες τις δυνατές επιλογές του με το αντίστοιχο κόστος τους.

Ο δικηγόρος Τασόπουλος έχει την τύχη να έχει παράσχει νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή και υποστήριξη όχι μόνο σε εργαζόμενους, αλλά και σε εργοδότες (εταιρίες και επιχειρήσεις) και μάλιστα επάνω σε ιδιαίτερα ζητήματα, όπως εκείνα που αφορούν την προστασία συνδικαλιστικών στελεχών, ομαδικών απολύσεων, διευθέτηση χρόνου εργασίας, ή σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις προστασίας εργαζομένων, διασφαλίζοντας και προλαμβάνοντας για τους πελάτες-εντολείς στο μέτρο του δυνατού την αποφυγή νομικών κινδύνων ή την λιγότερο δυνατή έκθεσή τους σε αυτούς.
Μία άλλη κατηγορία εργατικών διαφορών, που επίσης το γραφείο γνωρίζει και χειρίζεται κατάλληλα είναι οι διαφορές που σχετίζονται με την καταχρηστική – άκυρη απόλυση, καθώς και εκείνες που απορρέουν από τυχόν βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας, φαινόμενο ιδιαίτερα σύνηθες στις ημέρες μας, λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης.

Ιδίως στην εποχή μας, συνιστάται μεγάλη προσοχή στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους διαφοράς μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς καταστάσεις και τετελεσμένα γεγονότα εις βάρος του εργαζομένου, εν αγνοία του τελευταίου, εάν δεν υπάρχει κατάλληλη, έγκαιρη και αποτελεσματική νομική συμβουλή ή ενέργεια όπου αυτή χρειάζεται.

Δεδομένης της γενικής δυσχερούς οικονομικής κατάστασης, το δικηγορικό γραφείο Τασόπουλου προσπαθεί πάντα να αντιμετωπίζει με σύνεση το κόστος των δικαστικών ή εξωδικαστικών ενεργειών σε τέτοιου είδους υποθέσεις, εις βάρος του χρόνου του δικηγόρου και σε όφελος του εντολέα-πελάτη. Αναλαμβάνονται, επίσης, κατά περίπτωση, υποθέσεις και βάσει εργολαβικής (εκ του αποτελέσματος) συμφωνίας.